Français spécial-klassene (FS) er spesielle mottaksklasser med intensiv franskundervisning på hvert klassetrinn fra 10ème (2.kl.) til og med 2nde (1.v.g). 
FS-klassene er beregnet på elever som ikke mestrer fransk som undervisningsspråk.

Målet for undervisningen er at man i løpet av skoleåret får elevene opp på et faglig nivå i fransk, som gjør dem i 
stand til å følge en normal fransk klasse det påfølgende skoleår.

Opplæringen i fransk språk er progressiv, men følger en stadig raskere rytme. 
Da de øvrige fagene på timeplanen, f.eks. matematikk, også undervises på fransk, 
stilles det store krav til elevenes konsentrasjonsevner, arbeidsmetoder og 
tilstedeværelse. Selv kortere fravær kan gi problemer med å ta igjen undervisningen.

FS-klassene er sammensatt av elever fra forskjellige nasjoner og med forskjellig nivå i
fransk. FS-lærerne deler ofte opp klassene i grupper etter elevenes nivå. Matematikk- og fysikklærerne underviser etter normale fagplaner, men går
langsommere fram i starten.

Overgangen til en alminnelig fransk klasse det påfølgende år kan være krevende, men lærerne tar ofte hensyn til eks-FS-elever det første året. De fleste av elevene klarer den utfordringen bra, mens noen trenger lengre tid.

Elevene blir vurdert også etter innsats og motivasjon, ikke bare faglig progresjon. Det er viktig for de større elever, som allerede behersker et annet fremmedspråk 
(engelsk, tysk) å kommunisere med kameratene på fransk så snart som mulig, slik at 
språket blir et naturlig redskap i hverdagen. 
Hvis ingen av foreldrene behersker fransk, kan det i visse tilfeller anbefales at få 
leksehjelp utenfra.