Inntaksreglement for Norsk seksjon ved Lycée International

1. Seksjonen forholder seg til inntaksreglementet ved Lycée International.

2. Vårt interne inntaksreglement er vedtatt av styret i Norlangue.

3. Den norske avdelingen tar inn elever med norsk statsborgerskap. Som bevis på det kreves kopi av norsk pass som vedlegg til søknaden.

4. Seksjonen har rett til å kreve inne skolepenger. Beløpet på skolepengene er fastsatt i henhold til foreningens vedtekter.

5. Elever som allerede går ved skolen, har fortrinnsrett for påfølgende skoleår.

6. Følgende kategorier vil være prioritert ved inntak dersom det er oversøking til den norske avdelingen:

• Elever som allerede har plass og som har benyttet seg av fortrinnsretten
• Elever som har søsken som allerede er ved skolen.
• Barn til ansatte.
• Påmeldingsdato gjelder som den plass man får i påmeldingskøen.

7. Det tas inn elever fortløpende, i henhold til de regler Lycée International til en hver tid fastsetter.

8. Søkere som har tatt i mot skoleplass, men som ikke møter til første skoledag eller ikke gir skolen beskjed, vil kunne risikere å miste sin skoleplass.

9. Elevinntaket er et enkeltvedtak. Man har i henhold til Forvaltningsloven adgang til å klage dersom man ikke får innvilget skoleplass.


Kontakt:

Lycée International, Séction Norvégienne 2 bis, rue du fer à cheval BP 70107 FR-78101 St. Germain-en-Laye Cedex

tlf. + 33.1.34.51.86.63 (i Frankrike : 01.34.51.86.63) e-post: section.nor@gmail.com